Strona 1 z 1

Inwestprojekt Sp. z o.o.

PostWysłany: 21.05.2016 19:44
przez i.grochowski
InwestProjekt Sp. z o.o.
00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 111

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy informację o zakresie działania Pracowni Projektowej wchodzącej w skład firmy Inwestprojekt Sp. z o.o., mając nadzieję, że oferta ta spełni Państwa oczekiwania i zaowocuje nawiązaniem współpracy.

Wykonujemy opracowania w poniższych zakresach;

Planowanie inwestycji
Doradztwo i/lub przygotowanie inwestycji wraz z analizą uwarunkowań formalnoprawnych i ekonomicznych.
Opracowanie wielowariantowych koncepcji architektonicznych oraz funkcjonalno-przestrzennych obiektów i terenów inwestycyjnych.
Pozyskiwanie niezbędnych dokumentów formalnych (warunki techniczne, mapy, uzgodnienia, decyzje o warunkach zabudowy itp.).
Wykonywanie opracowań przedprojektowych takich jak:
- program funkcjonalno-użytkowy,
- inwentaryzacje,
- ekspertyzy wielobranżowe,
- studia funkcjonalno-programowe itp.
Wizualizacje architektoniczne projektowanych przez nas i innych obiektów.
Szacowanie kosztów planowanej inwestycji.

Projektowanie inwestycji
Projekty budowlane w tym:
- zagospodarowania terenu lub działki,
- architektoniczno-budowlane we wszystkich specjalnościach,
- wykonawcze, powykonawcze, rozbiórkowe.
Sprawdzanie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedmiar i kosztorysowanie projektowanych robót.
Harmonogramy realizacji inwestycji.

Obsługa inwestycji i użytkowania
Sporządzanie: opinii, oceny stanu technicznego, orzeczeń i ekspertyz wszelkich obiektów budowlanych.
Nadzór autorski nad realizacją inwestycji.
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego, inspektora nadzoru, kierownika budowy.
Obmiar i kosztorysowanie wykonanych robót.
Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych.

Operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Znajomość nowoczesnych technologii budowlanych, zwłaszcza w konstrukcjach żelbetowych i stalowych oraz posiadanie bogatego oprogramowania statyczno-konstrukcyjnego umożliwia nam szybkie projektowanie zgodnie z najnowszymi tendencjami na rynku.

Mając nadzieję, że przedstawione informacje wzbudzą Państwa zainteresowanie, pozostaję z wyrazami szacunku.
Ireneusz Grochowski

Kontakt:
tel. 22 398 60 81, GSM 535 752 408
http://www.inwestprojekt.biz
e-mail: biuro@inwestprojekt.biz
NIP 5252623223